Lập trình PHP căn bản Lập trình web

Xây dựng chương trình trắc nghiệm với mảng PHP

Qua các bài viết mà Aki trình bày cho các bạn về việc thao tác và xử lý mảng trong PHP, bài viết ngày hôm nay sẽ là một bài thực hành Xây dựng chương trình trắc nghiệm với mảng PHP, và nếu như các bạn hoàn thiện bài tập này các bạn có thể tự tin về kiến thức xử lý mảng của mình rồi đó!

Xây dựng chương trình trắc nghiệm với mảng PHP

1. Tìm hiểu cách tổ chức lưu trữ và mối quan hệ của các tập tin

Tập tin question.txt lưu trữ id và nội dung câu hỏi

Quan sát nội dung ở mỗi dòng chúng ta sẽ thấy mỗi dòng gồm 2 thành phần (id|question), mỗi thành phần phân cách nhau bới ký tự “|” Vì dòng đầu tiên là dòng miêu ta nên Aki sẽ xét ở dòng thứ 2

 • Giá trị 11 (id) id của câu hỏi
 • Giá trị “Bạn cảm thấy dễ chịu nhất khi nào” (question) nội dung của câu hỏi

Tập tin options.txt lưu trữ các đáp án của mỗi câu hỏi

Quan sát nội dung ở mỗi dòng chúng ta sẽ mỗi dòng gồm 4 thành phần chính, mỗi thành phần phân cách nhau bới ký tự |, bao gồm question_id|option_id|option|point. Vì dòng đầu tiên là dòng miêu ta nên Aki sẽ xét ở dòng thứ 2

 • Giá trị 11 (question_id): chính là id của câu hỏi, xem lại tập tin question.txt thì 11 chính là ID của câu hỏi có nội dung “Bạn cảm thấy dễ chịu nhất khi nào?”
 • Giá trị a (option_id): đáp án a của câu hỏi
 • Giá trị “Vào buổi sáng” (option): nội dung của đáp án a
 • Giá trị 2 (point): số điểm của đáp án a

Tập tin result.txt lưu trữ kết quả cuối cùng

Quan sát nội dung ở mỗi dòng chúng ta sẽ mỗi dòng gồm 3 thành phần chính, mỗi thành phần phân cách nhau bới ký tự “|“, bao gồm min|max|result. Vì dòng đầu tiên là dòng miêu ta nên Aki sẽ xét ở dòng thứ 2

 • Giá trị 0 (min): giới hạn điểm nhỏ nhất
 • Giá trị 20 (max): giới hạn điểm lớn nhất
 • Giá trị “Người khác nghĩ bạn … phải như thế ” (Result) nội dung đáp án hiển thị sau khi người dùng trà lời xong các câu hỏi và tổng điểm của họ nằm trong khoảng [0,20]

2. Đọc nội dung tập tin question.txt và lưu vào mảng

 • Tạo tập tin function-a.php để đọc nội dung của tập tin question.txt và lưu nội dung này vào mảng $arrQuestions

 • Khi thực thi function-a.php chúng ta nhận được mảng $arrQuestions có cấu trúc như sau

3. Đọc nội dung tập tin option.txt và lưu vào mảng

 • Tạo tập tin function-b.php để đọc nội dung của tập tin options.txt, và lưu nội dung này vào mảng $arrQuestions

 • Khi thực thi function-a.php chúng ta nhận được mảng $arrOptions có cấu trúc như sau

4. Hiển thị các câu hỏi trắc nghiệm

 • Tập tin index.php

 •  Tập tin style.css

5. Hiển thị kết quả trắc nghiệm

Bài tập Xây dựng chương trình trắc nghiệm với mảng PHP cũng là bài viết cuối cùng Aki trình bày về kiến thức mảng trong PHP. Các bạn cần hoàn thiện và hiểu thật rõ bài tập này trước khi bắt đầu tìm hiểu các bài viết kế tiếp của Aki. Nhớ nhé, chưa hoàn thiện được bài tập này đồng nghĩa với việc kiến thức xử lý mảng của các bạn là chưa đủ.

Series Navigation<< Bài tập thực hành với mảng PHPTổng hợp các hàm xử lý chuỗi trong PHP >>
Nguồn: laptrinhweb.org