Lập trình PHP căn bản Lập trình web

Vòng lặp trong PHP – Phần 2

Tiếp tục tìm hiểu về Vòng lặp trong PHP, bài viết này Aki sẽ tiếp tục trình bày các kiến thức còn lại của vòng lặp và đưa ra một số bài tập để các bạn rèn luyện thêm về việc sử dụng vòng lặp

  • Từ khóa BREAK và CONTINUE
  • Bài tập 1: Giải câu đố dân gian bằng vòng lặp
  • Bài tập 2: Mô phỏng việc rút tiền ở máy ATM

1. Từ khóa BREAK và CONTINUE

BREAK

  • Câu lệnh break có chức năng thoát khỏi một vòng lệnh. Nó có thể được sử dụng để nhảy ra khỏi một vòng lặp.
  • Sử dụng vòng lặp for có  giá trị chạy từ 0 đến 100 để  hiển thị 3 số tự nhiên đầu tiên chia hết cho 8
CONTINUE

  • Câu lệnh continue có chức năng dừng vòng lặp tại giá trị đó và nhảy sang giá trị khác trong vòng lặp
  • Sử dụng vòng lặp for có  giá trị chạy từ 0 đến 10 để  hiển thị các số tự nhiên nằm trong khoảng 0 đến 10 và khác giá trị 3 và khác giá trị 8
So sánh BREAK và CONTINUE

Vòng lặp trong PHP   Phần 2

2. Bài tập Giải câu đố dân gian bằng vòng lặp

Vòng lặp trong PHP   Phần 2

3. Bài tập Mô phỏng việc rút tiền ở máy ATM

Mô phỏng việc rút tiền ở máy ATM. Khi có yêu cầu rút tiền từ phía người sử dụng (giả sử số tiền khách hàng cần rút là hợp lệ). Đáp ứng yêu cầu rút tiền của khách hàng với yêu cầu tổng số tờ tiền là ít nhất nhưng vẫn đảm bảo đúng với số tiền khách hàng cần rút.

Vòng lặp trong PHP   Phần 2

Mã nguồn thực hiện yêu cầu bài tập

Mã nguồn được tối ưu

Kết thúc bài viết Vòng lặp trong PHP các bạn cần nắm thật chắc cách sử dụng và trường hợp sử dụng của các vòng lặp FOR, WHILE, DO WHILE và ý nghĩa của các từ khóa BREAK, CONTINUE. Bài viết kế Aki sẽ giới thiệu cho các bạn về câu lệnh include và require trong PHP.

Series Navigation<< Vòng lặp trong PHP – Phần 1Khai báo và sử dụng hàm trong PHP >>
Nguồn: laptrinhweb.org