Tài nguyên Video

Video học Lập trình Zend Framework 2x miễn phí từ ZendVN

Giới thiệu:

Khóa học lập trình Zend Framework  2.x của ZendVN là một khóa học về PHP framework nâng cao và chuyên sâu. Sau khi hoàn tất khóa học này các bạn sẽ có một nền tảng vững chắc về lập trình hướng đối tượng PHP, hiểu được cấu trúc mô hình MVC trong các PHP framework hiện nay, hiểu rõ về các thư viện trong Zend Framework và có thể tự nghiên cứu các thư viện PHP framework bất kỳ dựa trên nền tảng của khóa học Zend Framework 2x.

Video học Lập trình Zend Framework 2x miễn phí từ ZendVN

video hoc lap trinh Zend Framework 2x

Dưới đây là danh sách video học Zend Framework miễn phí do ZendVN cung cấp được trích từ khóa học Lập trình Zend Framework

Danh Sách Video học lập trình Zend Framework miễn phí:

 1. Bài 01 Tổng quan Zend Framework (xem video)
 2. Bài 02 Cài đặt Zend Skeleton (xem video)
 3. Bài 03 Cấu trúc Zend Skeleton (xem video)
 4. Bài 04 Xây dựng Module Hello (xem video)
 5. Bài 05 Xây dựng Module Training Phần 1 (xem video)
 6. Bài 06 Xây dựng Module Training Phần 2 (xem video)
 7. Bài 07 Xây dựng Module Training Phần 3 (xem video)
 8. Bài 08 Cấu hình với Zend Config Phần 1 (xem video)
 9. Bài 09 Cấu hình với Zend Config Phần 2 (xem video)
 10. Bài 10 Cấu hình với file INI Phần 1 (xem video)
 11. Bài 11 Cấu hình với file INI Phần 2 (xem video)
 12. Bài 12 Cấu hình với file INI Phần 3 (xem video)
 13. Bài 13 Cấu hình với file XML – Phần 1 (xem video)
 14. Bài 14 Cấu hình với file XML – Phần 2 (xem video)
 15. Bài 15 Luồng cấu hình trong Zend Framework – Phần 1 (xem video)
 16. Bài 16 Luồng cấu hình trong Zend Framework – Phần 2 (xem video)
 17. Bài 17 Luồng cấu hình trong Zend Framework – Phần 3 (xem video)
 18. Bài 18 Autoloader trong Zend Framework – Standard Autoloader (xem video)
 19. Bài 19 Autoloader trong Zend Framework – Classmap Autoloader (xem video)
 20. Bài 20 Các lớp Filter căn bản – Phần 1 (xem video)
 21. Bài 21 Các lớp Filter căn bản – Phần 2 (xem video)
 22. Bài 22 Các lớp Filter căn bản – Phần 3 (xem video)
 23. Bài 23 Sở dụng Word Filter (xem video)
 24. Bài 24 Sở dụng Multi Filter (xem video)
 25. Bài 25 Tự viết Filter trong Zend – Phần 1 (xem video)
 26. Bài 26 Tự viết Filter trong Zend – Phần 2 (xem video)
 27. Bài 27 Tự viết Filter trong Zend – Phần 3 (xem video)
 28. Bài 28 Tự viết Filter trong Zend – Phần 4 (xem video)
 29. Bài 29 Sử dụng class Serializer (xem video)
 30. Bài 30 Sử dụng classa Escaper – Phần 1 (xem video)
 31. Bài 31 Sử dụng classa Escaper – Phần 2 (xem video)
 32. Bài 32 Sử dụng HTML Purifier – Phần 1 (xem video)
 33. Bài 33 Sử dụng HTML Purifier – Phần 2 (xem video)
 34. Bài 34 Sử dụng HTML Purifier – Phần 3 (xem video)
 35. Bài 35 Sử dụng HTML Purifier – Phần 4 (xem video)
 36. Bài 36 Sử dụng class Dom – Phần 1 (xem video)
 37. Bài 37 Sử dụng class Dom – Phần 2 (xem video)
 38. Bài 38 Sử dụng class JSON (xem video)
 39. Bài 39 Tìm hiểu và Sử dụng EventManager – Phần 1 (xem video)
 40. Bài 40 Tìm hiểu và Sử dụng EventManager – Phần 2 (xem video)
 41. Bài 41 Tìm hiểu và Sử dụng EventManager – Phần 3 (xem video)
 42. Bài 42 Tìm hiểu và Sử dụng EventManager – Phần 4 (xem video)
 43. Bài 43 Tìm hiểu và Sử dụng ShareEventManager (xem video)
 44. Bài 44 Tìm hiểu và Sử dụng EventManagerAwareInterface Phần 1 (xem video)
 45. Bài 45 Tìm hiểu và Sử dụng EventManagerAwareInterface Phần 2 (xem video)
 46. Bài 46 Tìm hiểu và Sử dụng ListenerAggregateInterface (xem video)
 47. Bài 47 Sử dụng Service trong Zend 2 – Phần 1 (xem video)
 48. Bài 48 Sử dụng Service trong Zend 2 – Phần 2 (xem video)
 49. Bài 49 Sử dụng Service trong Zend 2 – Phần 3 (xem video)
 50. Bài 50 Tìm hiểu phương thức getServiceConfig() (xem video)
 51. Bài 51 Tìm hiểu từ khóa share trong Service (xem video)
 52. Bài 52 Tìm hiểu từ khóa abstract_factories trong Service (xem video)
 53. Bài 53 Tìm hiểu từ khóa initializers & service trong Service (xem video)
 54. Bài 54 Tìm hiểu từ khóa factories trong Service (xem video)
 55. Bài 55 View trong Zend 2 – Change layout (xem video)
 56. Bài 56 View trong Zend 2 – BasePath – Cycle (xem video)
 57. Bài 57 View trong Zend 2 – Doctype – Escaper – Gravatar (xem video)
 58. Bài 58 View trong Zend 2 – HeadTitle (xem video)
 59. Bài 59 View trong Zend 2 – HeadMeta (xem video)
 60. Bài 60 View trong Zend 2 – HeadLink – HeadScript (xem video)
 61. Bài 61 View trong Zend 2 – Show head (xem video)
 62. Bài 62 View trong Zend 2 – HtmlList & HtmlFlash (xem video)
 63. Bài 63 View trong Zend 2 – Partial – PartialLoop (xem video)
 64. Bài 64 View trong Zend 2 – Placeholder (xem video)
 65. Bài 65 Currency – Date – Number (xem video)
 66. Bài 66 View trong Zend 2 – ServerUrl (xem video)
 67. Bài 67 Xây dựng view helper (xem video)
 68. Bài 68 View Manager – Phần 1 (xem video)
 69. Bài 69 View Manager – Phần 2 (xem video)
 70. Bài 70 View Manager – Phần 3 (xem video)
 71. Bài 71 View Manager – Phần 4 (xem video)
 72. Bài 72 View Manager – Phần 5 (xem video)
 73. Bài 73 Intro Router – Phần 1 (xem video)
 74. Bài 74 Intro Router – Phần 2 (xem video)
 75. Bài 75 Hostname – Scheme – Literal (xem video)
 76. Bài 76 Sử dụng Segment Router – Phần 1 (xem video)
 77. Bài 77 Sử dụng Segment Router – Phần 2 (xem video)
 78. Bài 78 Sử dụng Regex Router (xem video)
 79. Bài 79 Sử dụng Tree Routing (xem video)
 80. Bài 80 Router in Module (xem video)
 81. Bài 81 Zend Controller (xem video)
 82. Bài 82 Controller Plugins – Phần 1 Forward & Layout (xem video)
 83. Bài 83 Controller Plugins – Phần 2 Params (xem video)
 84. Bài 84 Controller Plugins – Phần 3 Redirect + Url (xem video)
 85. Bài 85 Controller Plugins – Phần 4 FlashMessenger 01 (xem video)
 86. Bài 86 Controller Plugins – Phần 5 FlashMessenger 02 (xem video)
 87. Bài 87 Controller Plugins – Phần 6 My Plugin (xem video)
 88. Vlog 05 Lập trình viên PHP – Chuẩn bị và Thử thách (xem video)
 89. Vlog 01 Thói quen tốt cho Lập Trình Viên (xem video)
 90. (xem video)
 91. Xây dựng ứng dụng – quản lý category đa cấp (xem video)
 92. Xây dựng ứng dụng – hiển thị category đa cấp (xem video)
 93. Làm chủ form trong Zend 2 – Phần 3 (xem video)
 94. Làm chủ form trong Zend 2 – Phần 2 (xem video)
 95. Làm chủ form trong Zend 2 – Phần 1 (xem video)
 96. học zend 2 – cấu hình zend 2 – Phần 05 (xem video)
 97. học zend 2 – cấu hình zend 2 – Phần 04 (xem video)
 98. học zend 2 – cấu hình zend 2 – Phần 03 (xem video)
 99. học zend 2 – cấu hình zend 2 – Phần 02 (xem video)
 100. học zend 2 – cấu hình zend 2 – Phần 01 (xem video)

Download souce code:

 • Đang cập nhật

Lưu ý:

Đây chỉ là một số video trong khóa học lập trình Zend Framework 2x được ZendVN cung cấp trên Youtube, do đó để xem tất cả video của khóa học Khóa học lập trình Zend Framework  vui lòng truy cập vào đường dẫn  ZendVN.Com và đăng ký khóa học này nhé!