Tài nguyên Video

Video học lập trình PHP miễn phí từ ZendVN

Giới thiệu:

Ngày nay lập trình PHP đã và đang trở thành một ngôn ngữ lập trình phổ biến trong các ứng dụng web ngày nay. Với các ưu điểm như miễn phí, dễ đọc, thao tác tốt với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cộng đồng sử dụng rộng rãi, thư viện phong phú … Lập trình PHP ngày càng phát triển và việc học PHP đã trở nên đặc biệt cần thiết đối với bất kỳ lập trình viên nào.

Video học lập trình PHP miễn phí từ ZendVN

Dưới đây là danh sách các video được trích dẫn từ khóa học lập trình php chuyên sâu tại ZendVN. Bạn có hể xem và học hỏi nhé!

Danh Sách Video Học Lập Trình PHP Chuyên Sâu miễn phí:

 1. 01 Tổng quan về PHP (xem video)
 2. 02 Biến, hằng và kiểu dữ liệu (xem video)
 3. 03 Toán tử trong PHP (xem video)
 4. 04 Làm việc với Form – Part 1 (xem video)
 5. 05 Làm việc với Form – Part 2 (xem video)
 6. 06 Câu điều kiện – 01 Condition (xem video)
 7. 07 Câu điều kiện – 02 Exercise 01 (xem video)
 8. 08 Câu điều kiện – 03 Exercise 02 (xem video)
 9. 09 Câu điều kiện – 04 Exercise 03 (xem video)
 10. 10 Vòng lặp – 01 For (xem video)
 11. 11 Vòng lặp – 02 While – Part 1 (xem video)
 12. 12 Vòng lặp – 03 While – Part 2 (xem video)
 13. 13 Vòng lặp – 04 Do While (xem video)
 14. 14 Vòng lặp – 05 Break & Continue (xem video)
 15. 15 Vòng lặp – 06 Exercise 01 (xem video)
 16. 16 Vòng lặp – 07 Exercise 02 (xem video)
 17. 17 Xây dựng hàm – Phần 1 (xem video)
 18. 18 Xây dựng hàm – Phần 2 (xem video)
 19. 19 Xây dựng hàm – Phần 3 (xem video)
 20. 20 PHP Array – 01 Mảng trong PHP (xem video)
 21. 21 PHP Array – 02 Mảng liên tục (xem video)
 22. 22 PHP Array – 03 Mảng không liên tục (xem video)
 23. 23 PHP Array – 04 Mảng lồng (xem video)
 24. 24 PHP Array – 05 Vấn đề 05 – 06 (xem video)
 25. 25 PHP Array – 06 Vấn đề 07 – 13 (xem video)
 26. 26 PHP Array – 07 Vấn đề 14 – 19 (xem video)
 27. 27 PHP Array – 08 Vấn đề 20 – 25 (xem video)
 28. 28 PHP Array – 09 Vấn đề 26 (xem video)
 29. 29 PHP Array – 10 Vấn đề 27 – 28 (xem video)
 30. 30 PHP Array – 11 Vấn đề Vấn đề 29 – 31 (xem video)
 31. 31 PHP Array – 12 Exercise 01 (xem video)
 32. 32 PHP Array – 13 Exercise 02 – Part 1 (xem video)
 33. 33 PHP Array – 14 Exercise 02 – Part 2 (xem video)
 34. 34 PHP Array – 15 Exercise 02 – Part 3 (xem video)
 35. 35 PHP Array – 16 Ôn Tập (xem video)
 36. 36 PHP String – 01Vấn đề 01 – 04 (xem video)
 37. 37 PHP String – 02 Vấn đề 05 – 07 (xem video)
 38. 38 PHP String – 03 Vấn đề 08 – 12 (xem video)
 39. 39 PHP String – 04 Vấn đề 13 – 16 (xem video)
 40. 40 PHP String – 05 Vấn đề 16 – 19 (xem video)
 41. 41 PHP String – 06 Exercise 01 (xem video)
 42. 42 PHP String – 07 Vấn đề 20 – 25 (xem video)
 43. 43 PHP String – 08 Exercise 02 (xem video)
 44. 44 PHP String – 09 Vấn đề 25 – 26 (xem video)
 45. 45 PHP String – 10 Vấn đề 25 – 26 (xem video)
 46. 46 PHP String – 11 Exercise 03 – Part 1 (xem video)
 47. 47 PHP String – 12 Exercise 03 – Part 2 (xem video)
 48. 48 PHP String – 13 Exercise 04 (xem video)
 49. 49 PHP String – 14 Ôn tập (xem video)
 50. 50 PHP Number – 01 Vấn đề 01 – 05 (xem video)
 51. 51 PHP Number – 02 Vấn đề 06 – 11 (xem video)
 52. 52 PHP Number – 03 Exercise 01 (xem video)
 53. 53 PHP Number – 04 Exercise 02 (xem video)
 54. 54 PHP Time – 01 Vấn đề 01 – 04 (xem video)
 55. 55 PHP Time – 02 Vấn đề 05 (xem video)
 56. 56 PHP Time – 03 Vấn đề 06 (xem video)
 57. 57 PHP Time – 04 Exercise – Part 1 (xem video)
 58. 58 PHP Time – 05 Exercise – Part 2 (xem video)
 59. 59 PHP Time – 06 Exercise – Part 3 (xem video)
 60. 60 PHP Time – 07 Exercise – Part 4 (xem video)
 61. 61 PHP Time – 08 Exercise – Part 5 (xem video)
 62. Bài 62 Sử dụng biểu thức chính quy – Regular Expression Phần 1 (xem video)
 63. Bài 63 Sử dụng biểu thức chính quy – Regular Expression Phần 2 (xem video)
 64. Bài 64 Sử dụng biểu thức chính quy – Regular Expression Phần 3 (xem video)
 65. Bài 65 Sử dụng biểu thức chính quy – Regular Expression Phần 4 (xem video)
 66. Bài 66 Sử dụng phương thức preg_match (xem video)
 67. Bài 67 Kiểm tra giá trị đầu vào Phần 1 (xem video)
 68. Bài 68 Kiểm tra giá trị đầu vào Phần 2 (xem video)
 69. Bài 69 Sử dụng phương thức preg_replace (xem video)
 70. Bài 70 Kỹ thuật lấy tin từ trang Vietcombank (xem video)
 71. Bài 71 Kỹ thuật lấy tin từ trang Vnexpress Phần 1 (xem video)
 72. Bài 72 Kỹ thuật lấy tin từ trang Vnexpress Phần 2 (xem video)
 73. Bài 73 Kỹ thuật lấy tin từ trang Dantri Phần 1 (xem video)
 74. Bài 73 Kỹ thuật lấy tin từ trang Dantri Phần 2 (xem video)
 75. Bài 74 Xử lý tập tin – Phần 1 (xem video)
 76. Bài 75 Xử lý tập tin – Phần 2 (xem video)
 77. Bài 76 Xử lý tập tin – Phần 3 (xem video)
 78. Bài 77 Xử lý tập tin – Phần 4 (xem video)
 79. Bài 78 Xử lý tập tin – Phần 5 (xem video)
 80. Bài 79 Xử lý tập tin – Phần 6 (xem video)
 81. Bài 80 Xử lý tập tin – Phần 7 (xem video)
 82. Bài 81 Xử lý tập tin – Phần 8 (xem video)
 83. Bài 82 Xử lý tập tin – Phần 9 Bài tập 01 (xem video)
 84. Bài 83 Xử lý tập tin – Phần 10 Bài tập 02 (xem video)
 85. Bài 84 Xử lý tập tin – Phần 11 Bài tập 03 (xem video)
 86. Bài 85 Xử lý tập tin – Phần 12 Bài tập 04 (xem video)
 87. Bài 86 Xử lý tập tin – Phần 13 Ôn tập (xem video)
 88. Bài 87 Kỹ thuật đệ quy – Phần 1 Hàm đệ quy (xem video)
 89. Bài 88 Kỹ thuật đệ quy – Phần 2 Category đa cấp dùng DIV 01 (xem video)
 90. Bài 89 Kỹ thuật đệ quy – Phần 3 Category đa cấp dùng DIV 02 (xem video)
 91. Bài 90 Kỹ thuật đệ quy – Phần 4 Category đa cấp dùng Selectbox (xem video)
 92. Bài 91 Kỹ thuật đệ quy – Phần 5 Menu đa cấp (xem video)
 93. Bài 92 Kỹ thuật đệ quy – Phần 6 Liệt kê tập tin thư mục (xem video)
 94. Bài 93 Upload tập tin – Phần 1 (xem video)
 95. Bài 94 Upload tập tin – Phần 2 (xem video)
 96. Bài 95 Upload tập tin – Phần 3 (xem video)
 97. Bài 96 PHP Filter – Phần 01 (xem video)
 98. Bài 97 PHP Filter – Phần 02 (xem video)
 99. Bài 98 Xử lý lỗi và ngoại lệ trong PHP – Phần 1 (xem video)
 100. Bài 99 Xử lý lỗi và ngoại lệ trong PHP – Phần 2 (xem video)
 101. Bài 100 Làm việc với Session – Phần 1 (xem video)
 102. Bài 101 Làm việc với Session – Phần 2 (xem video)
 103. Bài 102 Làm việc với Session – Phần 3 (xem video)
 104. Bài 103 Làm việc với Session – Phần 4 (xem video)
 105. Bài 104 Làm việc với Cookie (xem video)
 106. Bài 105 PHP Mail Gửi mail trong PHP (xem video)

Download souce code:

 • Đang cập nhật

Lưu ý:

Đây chỉ là một số video Lập trình PHP miễn phí được ZendVN cung cấp trên Youtube, do đó để xem tất cả video của khóa học Lập trình PHP bạn vui lòng truy cập vào đường dẫn  ZendVN.Com và đăng ký khóa học Lập trình PHP có phí để học đầy đủ các kiến thức về Ngôn ngữ PHP.

Nguồn: zendvn.com