Tài nguyên Video

Video học Lập trình Android Căn Bản miễn phí từ ZendVN

Giới thiệu:

Khóa học lập trình Android căn bản là khóa học lập trình mobile đầu tiên do ZendVN biên soạn,Sau khi hoàn tất khóa học lập trình Android căn bản, bạn sẽ có được một nền tảng kiến thức vững chắc về lập trình Android cũng như các kiến thức chuyên sâu và thủ thuật lập trình trong việc xây dựng các ứng dụng Android thực tế, đủ khả năng nghiên cứu các thủ thuật lập trình Android nâng cao và chuyên sâu hơn.

Video học Lập trình Android Căn Bản miễn phí từ ZendVN

video hoc lap trinh android

Dưới đây là danh sách các video được trích dẫn từ khóa học lập trình Android căn bản tại ZendVN. Bạn có hể xem và học hỏi nhé!

Danh Sách Video Học lập trình Android căn bản miễn phí:

 1. Bài 01 Kiến thức cần có (xem video)
 2. Bài 02 Android là gì (xem video)
 3. Bài 03 Cài đặt máy ảo Genymotion (xem video)
 4. Bài 04 Sử dụng máy ảo Genymotion (xem video)
 5. Bài 05 Cài đặt Android Studio (xem video)
 6. Bài 06 Sử dụng Android Studio (xem video)
 7. Bài 07 Tạo Project trong Android Studio (xem video)
 8. Bài 08 Cài đặt Plugin Genymotion (xem video)
 9. Bài 09 Chạy ứng dụng (xem video)
 10. Bài 10 Cấu trúc ứng dụng Android (xem video)
 11. Bài 11 Tìm hiểu Activity và Layout (xem video)
 12. Bài 12 Thay đổi layout mặc định (xem video)
 13. Bài 13 Thay đổi Activity mặc định (xem video)
 14. Bài 14 Sử dụng Log (xem video)
 15. Bài 15 Sử dụng Toast (xem video)
 16. Bài 16 Vòng đời ứng dụng Android – P1 (xem video)
 17. Bài 17 Vòng đời ứng dụng Android – P2 (xem video)
 18. Bài 18 Vòng đời ứng dụng Android – P3 (xem video)
 19. Bài 19 Thay đổi tên của ứng dụng Android (xem video)
 20. Bài 20 Thay đổi icon của ứng dụng Android (xem video)
 21. Bài 21 Chức năng Import và Export trong Android Studio (xem video)
 22. Bài 22 Sử dụng AbsoluteLayout (xem video)
 23. Bài 23 Sử dụng FrameLayout – Phần 1 (xem video)
 24. Bài 24 Sử dụng FrameLayout – Phần 2 (xem video)
 25. Bài 25 Sử dụng LinearLayout (xem video)
 26. Bài 26 So sánh wrap_content và match_parent (xem video)
 27. Bài 27 So sánh gravity vs layout_gravity (xem video)
 28. Bài 28 So sánh weightSum vs layut_weight (xem video)
 29. Bài 29 Bài tập 1 thực hành LinearLayout (xem video)
 30. Bài 30 Bài tập 2 thực hành LinearLayout (xem video)
 31. Bài 31 Bài tập 3 thực hành LinearLayout (xem video)
 32. Bài 32 Bài tập 4 thực hành LinearLayout – Phần 1 (xem video)
 33. Bài 33 Bài tập 4 thực hành LinearLayout – Phần 2 (xem video)
 34. Bài 34 Bài tập 4 thực hành LinearLayout – Phần 3 (xem video)
 35. Bài 35 Sử dụng Padding (xem video)
 36. Bài 36 Sử dụng Margin (xem video)
 37. Bài 37 Sử dụng Relative – Parent (xem video)
 38. Bài 38 Sử dụng Relative – Sibling (xem video)
 39. Bài 39 Bài tập 1 thực hành RelativeLayout (xem video)
 40. Bài 40 Bài tập 2 thực hành RelativeLayout – Phần 1 (xem video)
 41. Bài 41 Bài tập 2 thực hành RelativeLayout – Phần 2 (xem video)
 42. Bài 42 Bài tập 3 thực hành RelativeLayout (xem video)
 43. Bài 43 Bài tập 4 thực hành RelativeLayout (xem video)
 44. Bài 44 Sử dụng TableLayout – Phần 1 (xem video)
 45. Bài 45 Sử dụng TableLayout – Phần 2 (xem video)
 46. Bài 46 Bài tập thực hành TableLayout – Phần 1 (xem video)
 47. Bài 47 Bài tập thực hành TableLayout – Phần 2 (xem video)
 48. Bài 48 Android Screen Orientation (xem video)
 49. Bài 49 Sử dụng TextView Phần 1 (xem video)
 50. Bài 50 Sử dụng TextView Phần 2 (xem video)
 51. Bài 51 Sử dụng EditText (xem video)
 52. Bài 52 Sử dụng Button (xem video)
 53. Bài 53 Bài tập TextView EditText Button (xem video)
 54. Bài 54 Sử dụng ToggleButton (xem video)
 55. Bài 55 Sử dụng Switch (xem video)
 56. Bài 56 Android Resource – Phần 1 Resource 01 (xem video)
 57. Bài 57 Android Resource – Phần 2 Resource 02 (xem video)
 58. Bài 58 Android Resource – Phần 3 String Resource (xem video)
 59. Bài 59 Android Resource – Phần 4 Color Resource (xem video)
 60. Bài 60 Android Resource – Phần 5 Dimension Resource (xem video)
 61. Bài 61 Event Listeners – Phần 1 Inline listener (xem video)
 62. Bài 62 Event Listeners – Phần 2 Inline anonymous listener (xem video)
 63. Bài 63 Event Listeners – Phần 3 Activity is listener (xem video)
 64. Bài 64 Event Listeners – Phần 4 Listerner is variable (xem video)
 65. Bài 65 Event Listeners – Phần 5 Explicit listener class (xem video)
 66. Bài 66 App Lời hay ý đẹp – Phần 1 Demo (xem video)
 67. Bài 67 App Lời hay ý đẹp – Phần 2 Random text & gravity (xem video)
 68. Bài 68 App Lời hay ý đẹp – Phần 3 Random color & size (xem video)
 69. Bài 69 App Lời hay ý đẹp – Phần 4 CountDownTimer (xem video)
 70. Bài 70 Virtual keyboard – Phần 1 setSoftInputMode (xem video)
 71. Bài 71 Virtual keyboard – Phần 2 requestFocus (xem video)
 72. Bài 72 Virtual keyboard – Phần 3 show hide Keyboard (xem video)
 73. Bài 73 App Máy tính điện tử – Phần 1 Demo (xem video)
 74. Bài 74 App Máy tính điện tử – Phần 2 Caculator (xem video)
 75. Bài 75 App Chiếc cân vui vẻ – Phần 1 Demo (xem video)
 76. Bài 76 App Chiếc cân vui vẻ – Phần 2 Show BMI (xem video)
 77. Bài 77 App Chiếc cân vui vẻ – Phần 3 Best weight 01 (xem video)
 78. Bài 78 App Chiếc cân vui vẻ – Phần 4 Best weight 02 (xem video)
 79. Bài 79 App Tím số bí mật – Phần 1 Demo (xem video)
 80. Bài 80 App Tím số bí mật – Phần 2 Layout (xem video)
 81. Bài 81 App Tím số bí mật – Phần 3 Secret Number (xem video)
 82. Bài 82 App Tím số bí mật – Phần 4 Play Again 01 (xem video)
 83. Bài 83 App Tím số bí mật – Phần 5 Play Again 02 (xem video)
 84. Bài 84 App Tím số bí mật – Phần 6 Click Button 01 (xem video)
 85. Bài 85 App Tím số bí mật – Phần 7 Click Button 02 (xem video)
 86. Bài 86 App Tím số bí mật – Phần 8 Game Over (xem video)
 87. Bài 87 Sử dụng ImageView – Phần 1 ImageView (xem video)
 88. Bài 88 Sử dụng ImageView – Phần 2 Change background (xem video)
 89. Bài 89 Game Bài 3 lá – Phần 1 Demo (xem video)
 90. Bài 90 Game Bài 3 lá – Phần 2 CardType – CardNumber (xem video)
 91. Bài 91 Game Bài 3 lá – Phần 3 Open card 01 (xem video)
 92. Bài 92 Game Bài 3 lá – Phần 4 Open card 02 (xem video)
 93. Bài 93 Game Bài 3 lá – Phần 5 PlayAgain (xem video)
 94. Bài 94 Game Bài 3 lá – Phần 6 Show Result (xem video)
 95. Bài 95 App Random Number – Phần 1 setFormat (xem video)
 96. Bài 96 App Random Number – Phần 2 setContent (xem video)

Download souce code:

 • Đang cập nhật

Lưu ý:

Đây chỉ là một số video lập trình Android căn bản miễn phí được ZendVN cung cấp trên Youtube, do đó để xem tất cả video của khóa học Lập trình Phalcon bạn vui lòng truy cập vào đường dẫn  ZendVN.Com và đăng ký khóa học Lập trình  Android có phí để học đầy đủ các kiến thức về Ngôn ngữ Android.