Tài nguyên Video

Video học Javascript – Lập trình Javascript miễn phí từ ZendVN

Giới thiệu:

Khóa học lập trình Frontend Master của ZendVN là một khóa học được nâng cấp từ khóa học thiết kế Web. Khóa học Frontend master này đem đến cho các bạn toàn bộ kiến thức nền tảng của lập trình website như HTML, CSS, javascriptjQuery framework, Bootstrap framework, NodeJS… ZendVN đảm bảo khóa học này sẽ đem lại cho các bạn kiến thức rộng nhất và toàn diện nhất của lĩnh vực thiết kế web hiện đại.

Video học Javascript  Lập trình Javascript miễn phí từ ZendVN

video hoc lap trinh javascript

Dưới đây là danh sách các video được trích dẫn từ khóa học Lập trình Frontend Master tại ZendVN. Bạn có hể xem và học hỏi nhé!

Danh Sách Video Học Lập trình Javascript miễn phí:

 1. Bài 01 Làm quen với Javascript (xem video)
 2. Bài 02 Sử dụng Biến (xem video)
 3. Bài 03 Kiểu dữ liệu (xem video)
 4. Bài 04 Hàm trong Javascript (xem video)
 5. Bài 05 Toán tử trong Javascript – Phần 1 (xem video)
 6. Bài 06 Toán tử trong Javascript – Phần 2 (xem video)
 7. Bài 07 Phát biểu điều kiện (xem video)
 8. Bài 08 Xác định kiểu dữ liệu (xem video)
 9. Bài 09 Vòng lặp For (xem video)
 10. Bài 10 Vòng lặp While (xem video)
 11. Bài 11 Vòng lặp Do – While, break và continue (xem video)
 12. Bài 12 Vòng lặp – Bài tập tổng hợp (xem video)
 13. Bài 13 JS Error (xem video)
 14. Bài 14 JS Number – Introduce (xem video)
 15. Bài 15 JS Number – Properties (xem video)
 16. Bài 16 JS Number – Methods (xem video)
 17. Bài 17 JS Number – Bài tập (xem video)
 18. Bài 18 JS Array – Properties (xem video)
 19. Bài 19 JS Array – Methods – Phần 1 (xem video)
 20. Bài 20 JS Array – Methods – Phần 2 (xem video)
 21. Bài 21 JS Array – Methods – Phần 3 (xem video)
 22. Bài 22 JS Array – Exercises (xem video)
 23. Bài 23 JS String – Properties (xem video)
 24. Bài 24 JS String – Methods – Phần 1 (xem video)
 25. Bài 25 JS String – Methods – Phần 2 (xem video)
 26. Bài 26 JS String – Methods – Phần 3 (xem video)
 27. Bài 27 JS String – HTML Wrapper (xem video)
 28. Bài 28 JS String – Excercise (xem video)
 29. Bài 29 JS Math – Properties & Methods (xem video)
 30. Bài 30 JS Math – Exercise (xem video)
 31. Bài 31 JS Boolean (xem video)
 32. Bài 32 JS Date – Properties (xem video)
 33. Bài 33 JS Date – Methods – Phần 1 (xem video)
 34. Bài 34 JS Date – Methods – Phần 2 (xem video)
 35. Bài 35 JS RegExp – Regurlar experssion 01 (xem video)
 36. Bài 36 JS RegExp – Regurlar experssion 02 (xem video)
 37. Bài 37 JS RegExp – Regurlar experssion 03 (xem video)
 38. Bài 38 JS RegExp – Modifiers (xem video)
 39. Bài 39 JS RegExp – Properties & Methods (xem video)
 40. Bài 40 JS RegExp – Excercise – Phần 1 (xem video)
 41. Bài 41 JS RegExp – Excercise – Phần 2 (xem video)
 42. Bài 42 JS Global – Phần 1 (xem video)
 43. Bài 43 JS Global – Phần 2 (xem video)
 44. Bài 44 Lập trình hướng đối tượng trong – Phần 01 (xem video)
 45. Bài 45 Lập trình hướng đối tượng trong – Phần 02 (xem video)
 46. Bài 46 Lập trình hướng đối tượng trong – Phần 03 (xem video)

Download souce code:

 • Đang cập nhật

Lưu ý:

Đây chỉ là một số video Lập trình Frontend Master miễn phí được ZendVN cung cấp trên Youtube, do đó để xem tất cả video của khóa học Lập trình Phalcon bạn vui lòng truy cập vào đường dẫn  ZendVN.Com và đăng ký khóa học Lập Trình Frontend Master có phí để học đầy đủ các kiến thức về Ngôn ngữ Javascript.