Tài nguyên Video

Video học Angular 4x miễn phí từ ZendVN

Giới thiệu:

Khóa học lập trình AngularJS 2x & 4x cung cấp các kiến thức trọng tâm về AngularJS 2x & AngularJS 4x cũng như cách áp dụng AngularJS 2x trong việc xây dựng các project chúng ta thường gặp trong thực tế. AngularJS là một framework ứng dụng web mã nguồn mở. Nó được phát triển lần đầu năm 2009 bởi Misko Hevery và Adam Abrons. Hiện tại nó được duy trì bởi Google. AngularJS là một framework có cấu trúc cho các ứng dụng web động. Nó cho phép bạn sử dụng HTML như là ngôn ngữ mẫu và cho phép bạn mở rộng cú pháp của HTML để diễn đạt các thành phần ứng dụng của bạn một cách rõ ràng và súc tích. Hai tính năng cốt lõi: Data binding và Dependency injection của AngularJS loại bỏ phần lớn code mà bạn thường phải viết.

Video học Angular 4x miễn phí từ ZendVN

video hoc Angular 4x

Dưới đây là danh sách các video được trích dẫn từ khóa học Lập trình Angular 4x tại ZendVN. Bạn có hể xem và học hỏi nhé!

Danh Sách Video Học Lập trình Angular 4x miễn phí:

 1. Bài 0 Giới thiệu Khóa học Angular 2 tại ZendVN (xem video)
 2. Bài 1 Angular những vấn đề cần biết (xem video)
 3. Bài 2 Kiến thức cần có để học Angular (xem video)
 4. Bài 3 Sử dụng mã nguồn và tài nguyên – Phần 1 Mã nguồn (xem video)
 5. Bài 4 Sử dụng mã nguồn và tài nguyên – Phần 2 Review (xem video)
 6. Bài 5 Phần mềm học Angular (xem video)
 7. Bài 6 Angular Project Structure – Angular Quickstart Phần 1 (xem video)
 8. Bài 7 Angular Project Structure – Angular Quickstart Phần 2 (xem video)
 9. Bài 7+ Phần 1 Angular Quickstart (xem video)
 10. Bài 7+ Phần 2 Angular CLI Part 1 (xem video)
 11. Bài 7+ Phần 3 Angular CLI Part 2 (xem video)
 12. Bài 8 Nhúng Bootstrap vào Angular (xem video)
 13. Bài 9 Angular Customize (xem video)
 14. Bài 10 Angular Component – Phần 1 selector (xem video)
 15. Bài 11 Angular Component – Phần 2 template (xem video)
 16. Bài 12 Angular Component – Phần 3 templateURL (xem video)
 17. Bài 13 Angular Component – Phần 4 style (xem video)
 18. Bài 14 Angular Component – Phần 5 styleURL (xem video)
 19. Bài 15 Hệ thống kiến thức chương 1 (xem video)
 20. Bài 16 Project Setting Template – Demo (xem video)
 21. Bài 17 Sử dụng nhiều Components – Phần 1 (xem video)
 22. Bài 18 Sử dụng nhiều Components – Phần 2 (xem video)
 23. Bài 19 Data Binding – P1 Interpolation (xem video)
 24. Bài 20 Data Binding – P2 Attribute Class Style (xem video)
 25. Bài 21 Data Binding – P3 Event binding 01 (xem video)
 26. Bài 22 Data Binding – P3 Event binding 02 (xem video)
 27. Bài 23 Data Binding – P3 Event binding 03 (xem video)
 28. Bài 24 Data Binding – P4 Two way binding (xem video)
 29. Bài 25 ngIF (xem video)
 30. Bài 26 ngFor (xem video)
 31. Bài 27 ngSwitch (xem video)
 32. Bài 28 ngClass (xem video)
 33. Bài 29 ngStyle (xem video)
 34. Bài 30 Project 02 Setting Template – Phần 1 Demo & List task (xem video)
 35. Bài 31 Project 02 Setting Template – Phần 2 Content & Template (xem video)
 36. Bài 32 Project 02 Setting Template – Phần 3 Custom template (xem video)
 37. Bài 33 Project 02 Setting Template – Phần 4 Optimized (xem video)
 38. Bài 34 Hệ thống kiến thức chương 2 (xem video)
 39. Bài 35 Bài tập Vote Status (xem video)
 40. Bài 36 Bài tập Form Validate (xem video)
 41. Bài 37 Thông báo sửa bài tập (xem video)
 42. Bài 38 Nhận xét bài tập Vote Status (xem video)
 43. Bài 39 Nhận xét bài tập Validate Form (xem video)
 44. Bài 40 Sửa bài tập Vote Status (xem video)
 45. Bài 41 Sửa bài tập Form validate (xem video)
 46. Bài 42 Demo Setting Color (xem video)
 47. Bài 43 Sử dụng Reference variables (xem video)
 48. Bài 44 Sử dụng Input (xem video)
 49. Bài 45 Sử dụng Output (xem video)
 50. Bài 46 Sử dụng Template tag (xem video)
 51. Bài 47 Bài tập Setting Color – Phần 1 (xem video)
 52. Bài 48 Bài tập Setting Color – Phần 2 (xem video)
 53. Bài 49 Bài tập Setting Color – Phần 3 (xem video)
 54. Bài 50 Hệ thống kiến thức (xem video)
 55. Bài 51 Bài tập List Color (xem video)
 56. Bài 52 Bài tập Setting tab (xem video)
 57. Bài 53 Thông báo sửa bài tập (xem video)
 58. Bài 54 Nhận xét bài tập học viên – Phần 1 (xem video)
 59. Bài 55 Nhận xét bài tập học viên – Phần 2 (xem video)
 60. Bài 56 Sửa bài tập List Color (xem video)
 61. Bài 57 Sửa bài tập Setting tab – Phần 1 (xem video)
 62. Bài 58 Sửa bài tập Setting tab – Phần 2 (xem video)
 63. Vlog 01 Thói quen tốt cho Lập Trình Viên (xem video)
 64. Vlog 05 Lập trình viên PHP – Chuẩn bị và Thử thách (xem video)
 65. Bài 59 Project List Course – Demo (xem video)
 66. Bài 60 Sử dụng Pipe cơ bản – Phần 1 Lowercase – Uppercase (xem video)
 67. Bài 61 Sử dụng Pipe cơ bản – Phần 2 Slice (xem video)
 68. Bài 62 Sử dụng Pipe cơ bản – Phần 3 Decimal (xem video)
 69. Bài 63 Sử dụng Pipe cơ bản – Phần 4 Percent (xem video)
 70. Bài 64 Sử dụng Pipe cơ bản – Phần 5 Currency (xem video)
 71. Bài 65 Sử dụng Pipe cơ bản – Phần 6 Date (xem video)
 72. Bài 66 Sử dụng Pipe cơ bản – Phần 7 Json (xem video)
 73. Bài 67 Sử dụng Pipe cơ bản – Phần 8 Chaining (xem video)
 74. Bài 68 Xây dựng Custom Pipe – Phần 1 Capitalize 01 (xem video)
 75. Bài 69 Xây dựng Custom Pipe – Phần 2 Capitalize 02 (xem video)
 76. Bài 70 Xây dựng Custom Pipe – Phần 3 Array (xem video)
 77. Bài 71 Xây dựng Custom Pipe – Phần 4 Sort (xem video)
 78. Bài 72 Xây dựng Custom Pipe – Phần 5 Summary (xem video)
 79. Bài 73 Xây dựng Custom Pipe – Phần 6 Category (xem video)
 80. Bài 74 Project List Course – Phần 1 Analytics (xem video)
 81. Bài 75 Project List Course – Phần 2 Project – Control (xem video)
 82. Bài 76 Project List Course – Phần 3 Data sample (xem video)
 83. Bài 77 Project List Course – Phần 4 List Courses (xem video)
 84. Bài 78 Project List Course – Phần 5 Setting 01 (xem video)
 85. Bài 79 Project List Course – Phần 6 Setting 02 (xem video)
 86. Bài 80 Project List Course – Phần 7 CourseCapitalizePipe (xem video)
 87. Bài 81 Project List Course – Phần 8 CourseSummaryPipe (xem video)
 88. Bài 82 Project List Course – Phần 9 CourseCategoryPipe (xem video)
 89. Bài 83 Project List Course – Phần 10 CoursePricePipe (xem video)
 90. Bài 84 Hệ thống kiến thức Project 4 (xem video)

Download souce code:

 • Đang cập nhật

Lưu ý:

Đây chỉ là một số video Lập trình Angular 4x miễn phí được ZendVN cung cấp trên Youtube, do đó để xem tất cả video của khóa học Lập trình Phalcon bạn vui lòng truy cập vào đường dẫn  ZendVN.Com và đăng ký khóa học Lập Trình Angular 4x có phí để học đầy đủ các kiến thức về Angular 4x.