Lập trình PHP nâng cao Lập trình web

Ứng dụng upload và multi upload tập tin trong PHP

Trong bài viết ngày hôm nay Aki tiếp tục trình bày nội dung xây dựng ứng dụng upload và multi upload tập tin trong PHP nhằm giúp các bạn ôn tập lại các kiến thức về upload tập tin, cũng như ứng dụng các kiến thức này vào những tình huống thực tế. Như vậy ở bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu 3 vấn đề sau

  • Xây dựng ứng dụng upload tập tin (single upload)
  • Xây dựng ứng dụng upload tập tin (single upload) với tập tin cấu hình config.ini
  • Xây dựng ứng dụng upload tập tin (multi upload)

1. Xây dựng ứng dụng upload tập tin (single upload)

Khi upload một tập tin nào đó thì chúng ta cần thiết lập các quy tắt ràng buộc đối với tập tin này, ví dụ:

  • Dung lượng tập tin chỉ nằm trong khoảng 200Kb đến 800Kb
  • Phần mở rộng của tập tin (extension) chỉ chấp nhận các file .doc, .zip, .txt, …

Như vậy với các ràng buộc như thế này chúng ta cần xây dựng các phương thức kiểm tra dữ liệu có phù hợp hay không. Các phương thức này Aki sẽ xây dựng và đặt nó trong tập tin functions.php

Trong tập tin functions.php ngoài 2 phương thức checkSize và checkExtension thì các bạn thấy còn có phương thức randomString. Phương thức randomString giúp tạo ra các chuối ngẫu nhiên và chuỗi ngẫu nhiên này sẽ được dùng làm tên của tập tin, chính việc này đảm bảo không có tập tin trùng nhau

Mã nguồn tập tin index.php (tập tin tạo form upload)

Mã nguồn tập tin upload.php (tập tin xử lý upload)

2. Xây dựng ứng dụng upload tập tin (single upload) với tập tin cấu hình config.ini

Ở trường hợp 1 các bạn thấy Aki sử dụng ràng buộc cho tập tin upload thông qua 2 dòng code

  • checkSize($fileUpload[‘size’], 100 * 1024, 5 * 1024 * 1024) dung lượng tập tin nằm trong khoảng 100kb đến 5mb.
  • checkExtension($fileUpload[‘name’], array(‘jpg’,’png’,’mp3′,’zip’)); phần mở rộng của tập tin là jpg, png, mp3, zip

Aki muốn rằng các giá trị ràng buộc như kích thước tối thiểu, kích thước tối đa và phần mở rộng của tập tin upload sẽ được cấu hình trong một file config.ini

Sau đó chúng ta sẽ tập phần ràng buộc này từ file config.ini và đổ vào cho 2 phương thức trên. Và phần đề phát sinh ở việc đọc file cấu hình *.ini (sử dụng parse_file_ini)

Nội dung tập tin cấu hình config.ini

Nội dung tập tin upload.php

2. Xây dựng ứng dụng upload tập tin (multi upload)

Xây dựng form cho phép upload nhiều tập tin chúng ta sẽ có 3 cách như sau (cách thứ 3 là cách được dùng phổ biến)

Cách 1

Cách 2

Cách 3

Nội dung tập tin upload.php

Kết thúc bài viết xây dựng ứng dụng upload và multi upload tập tin trong PHP  Aki đã giới thiệu cho các bạn hai vấn đề cơ bản nhất của upload tập tin đó là upload và multi upload. Ngoài ra chúng ta cũng kết hợp với những kiến thức đã học để xây dựng thêm chức năng ràng buộc dữ liệu đối với các tập tin upload

Series Navigation<< Upload tập tin trong PHPSử dụng Filter trong PHP >>
Nguồn: laptrinhweb.org