Lập trình PHP nâng cao Lập trình web

Ứng dụng quản lý bài viết bằng PHP File

Trong bài viết ngày hôm nay Aki sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng ứng dụng quản lý bài viết bằng PHP File, bài viết này hướng dẫn cách xây dựng một ứng dụng quản lý tương đối đơn giản, tuy nhiên nó sẽ giúp chúng ta ôn tập rất nhiều các kiến thức đã học, ngoài ra nó còn hướng dẫn thêm cho chúng ta các vấn đề xử lý đối với các chức năng list, add, edit, delete, multi delete trong các ứng dụng quản lý thực tế. Các nội dung mà chúng ta tìm hiểu trong bài viết này:

 • Phân tích và giải quyết các yêu cầu
 • Xem danh sách bài viết
 • Thêm mới bài viết
 • Xóa một bài viết
 • Xóa nhiều bài viết
 • Cập nhật thông tin của một bài viết

1. Phân tích và giải quyết các yêu cầu

Ứng dụng quản lý bài viết bằng PHP File

Dựa vào hình vẽ trên chúng ta nhận thấy đối với một dòng dữ liệu sẽ có các thông tin bao gồm

 • Thành phần 1: Tiêu đề của bài viết
 • Thành phần 2: Nội dung của bài viết
 • Thành phần 3: Id của bài viết (ở đây chính là tên cùa tập tin lưu trữ thông tin của bài viết đó)
 • Thành phần 4: Kích thước của tập tin lưu trữ thông tin của bài viết đó
 • Thành phần 5: Chức năng Edit và Delete một bài viết

Và như vậy Aki và các bạn nhận thấy rằng:

 • Mỗi bài viết sẽ là một tập tin
 • Nội dung của bài viết chính là nội dung của tập tin
 • ID cùa bài viết chính là tên của tập tin (cần xây dựng hàm tạo ra chuỗi ngẫu nhiên, chuỗi ngẫu nhiên này được dùng làm tên của tập tin)

Xây dựng hàm randomString($length) trả về một chuỗi ngẫu nhiên đặt trong tập tin functions.php

Với thành phần 4 (Kích thước của tập tin) chúng ta sẽ cần xây dựng hàm convertSize để hiển thị kích thước của tập tin đó (Kb, Mb, Gb … ) đặt trong tập tin functions.php

Với Thành phần 5 (Chức năng Edit) và thành phần 6 (Add File) sẽ có giao diện như sau:

Ứng dụng quản lý bài viết bằng PHP File

Dựa vào hình vẽ chúng ta tiếp tục nhận thấy cần xây dựng hàm kiểm tra chuỗi khác rỗng và hàm kiểm tra chiều dài của chiều theo quy định cho trước, 2 hàm này đặt trong tập tin functions.php

Với Thành phần 5 (Chức năng Delete): khi click vào sẽ nhảy đến trang có giao diện như sau:

Ứng dụng quản lý bài viết bằng PHP File

Ở giao diện này nếu nhấn vào cancel thì sẽ quay lại trang danh sách các bài viết, nếu nhúng Delete thì bài viết sẽ bị xóa và sẽ xuất ra thông báo lỗi như sau:

Ứng dụng quản lý bài viết bằng PHP File

Tiếp tục chúng ta cùng xem nội dung của một bài viết sẽ như thế nào nhé !

Như vậy các yêu cầu của bài tập và hướng xử lý chúng ta đều nắm được, Aki sẽ cung cấp các mã nguồn ở phía dưới để các bạn tham khảo nhé

2. Xem danh sách các bài viết

URL: manage-article/index.php

Mã nguồn:

3. Thêm mới một bài viết

URL: manage-article/add.php

Mã nguồn:

4. Xóa một bài viết

URL: manage-article/delete.php

Mã nguồn:

5. Xóa nhiều bài viết

URL: manage-article/multy-delete.php

Mã nguồn:

6. Cập nhật thông tin một bài viết

URL: manage-article/edit.php

Mã nguồn:

Yêu cầu bổ sung:

 • Khi danh sách rỗng: hiển thị thông báo, ẩn button Delete File (index.php)
 • Thay đổi thông báo trong trường hợp Add và Edit File (add.php, edit.php)
 • Truyền ID của file chưa tồn tại: hiển thị thông báo (edit.php, delete.php)
 • Xóa nhiều file: Hiển thị một hộp thoại xác nhận lại yêu cầu xem người dùng có chắc chắn muốn xóa các file đó hay không ? (multy-delete.php)

Kết thúc bài viết xây dựng ứng dụng quản lý bài viết bằng PHP File Aki đã hướng dẫn cho các bạn cách xây dựng ứng dụng quản lý đơn giản. Khi thực hiện thành thạo ứng dụng này thì các bạn đã làm chủ hoàn toàn  nội dung xử lý tập tin và thư mục trong PHP.

Series Navigation<< Các ví dụ thức tế về PHP FileKỹ thuật đệ quy trong PHP >>
Nguồn: laptrinhweb.org