Lập trình PHP căn bản Lập trình web

Tổng hợp các hàm xử lý số trong PHP

Bài viết Tổng hợp các hàm xử lý số trong PHP Aki sẽ giới thiệu cho các bạn các hàm thao tác với số học mà chúng ta thường sử dụng, Ở đây khái niệm Number được hiểu như là số, số trong PHP chúng ta quan tâm 2 loại: số nguyên và số thập phân. Và đây là các vấn đề xử lý số chúng ta thường gặp trong thực tế:

1. Kiểm tra biến có lưu giá trị kiểu Number

Sử dụng hàm is_numberic để kiểm tra biến có lưu trữ dữ liệu kiểu Number hay không ?

Ngoài ra để kiểm tra:

 • Biến lưu trữ giá trị thuộc kiểu số nguyên is_int
 • Biến lưu trữ giá trị thuộc kiểu số thập phân is_float

2. Tạo dãy số

Tạo ra một dãy số với số bắt đầu và số kết thúc được cho trước, chúng ta sử dụng hàm range($start, $length, $loop)

3. Làm tròn một số thập phân

 • round() làm tròn đến số nguyên gần nhất

 •  ceil() làm tròn đến số nguyên gần nhất và lớn nhất

 •  floor() làm tròn đến số nguyên gần nhất và nhỏ nhất

4. Tìm tổng, số lớn nhất và nhỏ nhất của một dãy số

 • Sử dụng hàm sort để thực hiện yêu cầu trên

 • Sử dụng phương thức có sẵn min, max, array_sum()

 •  Tìm số nhỏ nhất, lớn nhất và tổng các số trong một chuỗi số

5. Tạo ra số ngẫu nhiên trong PHP

Sử dụng hàm rand(min, max) giá trị ngẫu nhiên được trả về nằm trong đoạn [min,max]

6. Định dạng số

Sử dụng hàm number_format để dịnh dạng cách hiển thị giữa các phần nghìn trong 1 số

7. Lấy giá trị tuyệt đối

Sử dụng hàm abs($number) để trả vê giá trị tuyệt đối của một số nào đó

8. Lũy thừa

Hàm pow(x, y) trả về kết quả là x mũ y

9. Căn bậc 2

Sử dụng hàm sqrt($number) để tính căn bậc hai của $number

10. Các hàm tính toán số học

11. Bài tập phân số

 • Viết chương trình tối giản một phân số nào đó
 • Thực hiện phép cộng hai phân số
 • Thực hiện phép trừ hai phân số
 • Thực hiện phép nhân hai phân số
 • Thực hiện phép chia hai phân số

Mã nguồn tập tin fractions.php

 

Mã nguồn tập tin 01.php

 

Mã nguồn tập tin 02.php

 

Kết thúc bài viết Tổng hợp các hàm xử lý số trong PHP Aki đã giới thiệu cho các bạn các hàm thao tác với số học trong PHP. Hy vọng qua bài viết này các bạn sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm trong vấn đề thao tác với dữ liệu thuộc kiểu Number nhé !

Series Navigation<< Ứng dụng chuyển số thành chữ trong PHPTổng hợp các hàm xử lý thời gian trong PHP >>
Nguồn: laptrinhweb.org