Lập trình PHP căn bản Lập trình web

Tổng hợp các hàm xử lý chuỗi trong PHP

Như tiêu đề bài viết Tổng hợp các hàm xử lý chuỗi trong PHP Aki sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng các hàm xử lý chuỗi thông dụng trong PHP.

Khái niệm String được hiểu như là chuỗi, văn bản. Biến kiểu string được sử dụng để lưu trữ các giá trị có chứa ký tự. Các giá trị này luôn nằm trong cặp dấu nháy đôi hoặc dấu nháy đơn.

1. Hiển thị ký tự nháy đơn và nháy đôi trong chuỗi

Vì dấu nháy đơn và nháy đôi là các ký tự đặc biệt do đó để hiển thị các ký tự này trong chuỗi chúng ta sử dụng thêm ký tự \

2. Nối 2 hay nhiều chuỗi lại với nhau

 • Sử dụng dấu chấm (kí hiệu .) để nối các giá trị kiểu chuỗi lại với nhau thành một giá trị duy nhất

 • Lưu ý phân biệt giữa dấu cộng (+) và dấu chấm (.)

3. Đếm tổng số ký tự có trong chuỗi

 • Tổng số ký tự có trong chuỗi, chúng ta thường gọi ngắn gọn là chiều dài của chuỗi.Trong PHP để lấy chiều dài của chuỗi, chúng ta sử dụng hàm strlen()

 • Lưu ý trường hợp chuỗi có chứa các ký tự UTF-8 chúng ta sử dụng hàm mb_strlen()

4. Đếm số từ có trong chuỗi

Chúng ta sử dụng hàm str_word_count() để đếm số từ xuất hiện trong chuỗi

5. Chuyển đổi chữ thường thành chữ hoa và ngược lại

 • Để chuyển đổi chữ thường thành chữ HOA, chúng ta dùng hàm strtoupper($str). Ngược lại, ta dùng hàm strtolower($str)
 • Chuyển đổi ký tự đầu tiên trong chuỗi thành chữ HOA ucfirst($str)
 • Chuyển đổi ký tự đầu tiên trong chuỗi thành chữ thường lcfirst($str)
 • Chuyển đổi tất cả các ký tự đầu tiên của các từ trong một chuỗi thành chữ in HOA ucwords($str)

6. Tìm kiếm vị trí xuất hiện của một từ nào đó trong chuỗi

 • Sử dụng hàm stripos() để tìm kiếm chỉ số xuất hiện đầu tiên của một từ nào đó trong chuỗi
 • Sử dụng hàm strripos() để tìm kiếm chỉ số xuất hiện cuối cùng của một từ nào đó trong chuỗi

7. Đảo ngược một chuỗi

Khi cần đảo ngược một chuỗi nào đó chúng ta sử dụng hàm strrev()

8. Trích xuất nội dung trong chuỗi

Ví dụ lấy các ký tự từ vị trí thứ 2 đến vị trí thứ 6 trong một chuỗi nào đó. Khi gặp các yêu cầu dạng này chúng ta sử dụng hàm substr()

9. Loại bỏ khoảng trắng trong chuỗi

 • Sử dụng hàm ltrim($str) để xóa khoảng trắng nằm ở lề bên trái của một chuỗi nào đó

 •  Sử dụng hàm rtrim($str) để xóa khoảng trắng nằm ở lề bên phải của một chuỗi nào đó

 •  Sử dụng hàm trim($str) để xóa khoảng trắng nằm ở lề bên trái và nằm ở lề bên phải của một chuỗi nào đó

10. Chuyển đổi qua lại giữa mảng và chuỗi

 • Sử dụng hàm implode ($str, $array) chuyển các giá trị của mảng $array thành một chuỗi bao gồm các phần tử cách nhau bởi ký tự $str

 •  Sử dụng hàm explode ($delimiter, $str) chuyển một chuỗi thành một mảng. Tách chuỗi dựa vào $delimiter, mỗi đoạn tách ra sẽ thành một phần tử của mảng

11. Trích xuất nội dung trong chuỗi

Sử dụng hàm substr($str, $start, $length) để truy xuất các đoạn nội dung trong chuỗi

12. Lặp chuỗi

Với yêu cầu lặp lại chuỗi $str với số lần lặp là n, chúng ta sẽ gọi hàm str_repeat($str, $n)

13. Phân tích chuỗi truy vấn

Chúng ta sẽ sử dụng hàm parse_str() để chuyển các nội dung truy vấn vào các biến hoặc mảng

 • Tách chuỗi truy vấn thành các biến
 •  Tách chuỗi truy vấn vào một mảng

14. Phân tích URL

Sử dụng hàm parse_url để truy xuất các thành phần protocol, domain name, path, .. của một URL nào đó

Các thành phần cơ bản của URL

Tổng hợp các hàm xử lý chuỗi trong PHP

Xác định các thành phần của URL: http://www.laptrinhweb.org:8080/public/tin-cong-nghe/cd-o-viet-nam.html#title

 • Href: http://www.laptrinhweb.org:8080/public/tin-cong-nghe/cd-o-viet-nam.html#title
 • Protocol: http
 • Host: www.laptrinhweb.org:8080
 • Hostname: www.laptrinhweb.org
 • Port: 8080
 • Pathname: public/tin-cong-nghe/cd-o-viet-nam.html#title
 • Hash: #title

15. So sánh hai chuỗi

Sử dụng hàm strcmp($str1, $str2) so sánh hai chuỗi $str1 và $str2 với nhau

16. Sắp xếp ngẫu nhiên thứ tự các ký tự trong chuỗi

Sử dụng hàm str_shuffle() sắp xếp ngẫu nhiên thứ tự các ký tự trong chuỗi

17. Tìm kiếm và thay thế ký tự

Sử dụng hàm str_replace($find, $replace, $string) để thay thế giá trị $find trong chuỗi $string bằng giá trị $replace 

18. Cắt chuỗi thành các phần tử của mảng

Sử dụng hàm str_split($str, $lenght) cắt chuỗi thành từng phần tử trong mảng, mỗi phần tử có độ dài là $length ký tự

 19. Loại bỏ các thẻ HTML

Sử dụng hàm strip_tags($str) để loại bỏ các thẻ HTML có trong chuỗi

Kết thúc bài viết Tổng hợp các hàm xử lý chuỗi trong PHP chắc hản các bạn đã hiểu hơn về chuỗi và phát hiện thêm nhiều hàm xử lỹ chuỗi khá hữu ích nữa trong PHP. Ở bài viết kế tiếp Aki sẽ đưa ra các tình huống trong thực tế và cách áp dụng các hàm này vào các tình huống ấy nhé!

Series Navigation<< Xây dựng chương trình trắc nghiệm với mảng PHPBài tập thực hành với chuỗi trong PHP >>
Nguồn: laptrinhweb.org