Lập trình web Tự học SQL với MySQL

Tổng hợp các hàm xử lý chuỗi trong MYSQL

Để làm việc tốt với MYSQL thì các bạn sẽ cần quan tâm tới các hàm xử lý chuỗi, và trong bài Tổng hợp các hàm xử lý chuỗi trong MYSQL thì Aki sẽ giới thiệu từng hàm cũng như cú pháp và cách sử dụng của hàm đó.

Tên hàm Ý nghĩa
LENGTH (str) Xác định chiều dài chuỗi str
CONCAT (str1, str2, …, strn) Nối các chuỗi str1, str2, …, strn thành một chuỗi duy
nhất
FORMAT (str, n) Chuyển đổi định dạng chuỗi str theo dạng #,###,###.##, trong đó làm tròn đến n số thập phân
INSERT (str, pos, len, newstr) Thay thế các ký tự trong chuỗi str từ vị trí thứ pos đến vị trí thứ pos+len-1 bởi chuỗi ký tự newstr
INSTR (str, substr) Trả về vị trí xuất hiện đầu tiên của chuỗi substr trong chuỗi st
LEFT (str, len) Trả về chuỗi ký tự tính từ vị trí bên trái của chuỗi str từ vị trí thứ nhất đến vị trí thứ len
RIGHT (str, len) Trả về chuỗi ký tự tính từ vị trí bên phải của chuỗi str từ vị trí thứ nhất đến vị trí thứ len.
LOCATE (substr, str, pos) Trả về vị trí xuất hiện đầu tiên của chuỗi substr trong chuỗi str tính từ vị trí thứ pos
LOWER (str) Chuyển đổi chuỗi str thành chữ thường
UPPER (str) Loại bỏ tất cả khoảng trắng bên trái chuỗi str
LTRIM (str) Loại bỏ tất cả khoảng trắng bên phải chuỗi str
RTRIM (str)  Số lần xuất hiện của ký tự từ n đến m lần
REPLACE (str, from_str, to_str) Thay thế các ký tự from_str trong chuỗi str bởi các ký tự to_str
REVERSE (str) Đảo ngược chuỗi str
SUBSTRING (str FROM pos FOR len) Trích lọc từ chuỗi str một chuỗi mới, chuỗi mới này có các ký tự bắt đầu từ vị trí pos (tính từ vị trí biên trái) cho đến vị trí pos+len-1
TRIM ([{BOTH | LEADING |
TRAILING} [remstr] FROM] str),
TRIM([remstr FROM] str)
Trả về chuỗi str với các ký tự remstr đã bị loại bỏ, theo các tiêu chí LEADING (bên trái), TRAILING (bên phải) và BOTH (cả hai vị trí bên trái và bên phải)

01. LENGTH (str)

 • Mục đích sử dụng: Xác định chiều dài chuỗi str
 • Ví dụ
02. CONCAT (str1, str2, …, strn) 

 • Mục đích sử dụng: Nối các chuỗi str1, str2, …, strn thành một chuỗi duy nhất
 • Ví dụ
03. FORMAT (str, n)

 • Mục đích sử dụng: Chuyển đổi định dạng chuỗi str theo dạng #,###,###.##, trong đó làm tròn đến n số thập phân.
 • Ví dụ
04. INSERT (str, pos, len, newstr) 

 • Mục đích sử dụng: Thay thế các ký tự trong chuỗi str từ vị trí thứ pos đến vị trí thứ pos+len-1 bởi chuỗi ký tự newstr.
 • Ví dụ
05. INSTR (str, substr) 

 • Mục đích sử dụng: Trả về vị trí xuất hiện đầu tiên của chuỗi substr trong chuỗi str
 • Ví dụ
06. LEFT (str, len) 

 • Mục đích sử dụng: Trả về chuỗi ký tự tính từ vị trí bên trái của chuỗi str từ vị trí thứ nhất đến vị trí thứ len.
 • Ví dụ
07. RIGHT (str, len)

 • Mục đích sử dụng: Trả về chuỗi ký tự tính từ vị trí bên phải của chuỗi str từ vị trí thứ nhất đến vị trí thứ len
 • Ví dụ
08. LOCATE (substr, str, pos) 

 • Mục đích sử dụng: Trả về vị trí xuất hiện đầu tiên của chuỗi substr trong chuỗi str tính từ vị trí thứ pos
 • Ví dụ
09. LOWER (str) 

 • Mục đích sử dụng: Chuyển đổi chuỗi str thành chữ thường
 • Ví dụ
10. UPPER (str) 

 • Mục đích sử dụng: Chuyển đổi chuỗi str thành chữ hoa
 • Ví dụ
11. LTRIM (str) 

 • Mục đích sử dụng: Loại bỏ tất cả khoảng trắng bên trái chuỗi str
 • Ví dụ
12. RTRIM (str)

 • Mục đích sử dụng: Loại bỏ tất cả khoảng trắng bên phải chuỗi str
 • Ví dụ
13. REPLACE (str, from_str, to_str) 

 • Mục đích sử dụng: Thay thế các ký tự from_str trong chuỗi str bởi các ký tự to_str
 • Ví dụ
14. REVERSE (str) 

 • Mục đích sử dụng: Đảo ngược chuỗi str
 • Ví dụ
15. SUBSTRING (str FROM pos FOR len) 

 • Mục đích sử dụng: Trích lọc từ chuỗi str một chuỗi mới, chuỗi mới này có các ký tự bắt đầu từ vị trí pos (tính từ vị trí biên trái) cho đến vị trí pos+len-1.
 • Ví dụ
16. TRIM ([{BOTH | LEADING | TRAILING} [remstr] FROM] str), TRIM([remstr FROM] str

 • Mục đích sử dụng: Trả về chuỗi str với các ký tự remstr đã bị loại bỏ, theo các tiêu chí LEADING (bên trái), TRAILING (bên phải) và BOTH (cả hai vị trí bên trái và bên phải).
 • Ví dụ
Việc xử lý chuỗi trong MYSQL cũng khá là quan trọng với các hàm hỗ trợ này sẽ giúp bạn lọc và loại bỏ ra một số nội dung không mong muốn khi truy xuất dữ liệu ra ngoài website. Aki hy vọng với Tổng hợp các hàm xử lý chuỗi trong MYSQL sẽ giúp ích các bạn nhiều trong quá trình làm việc với MYSQL.

Series Navigation<< Kết nối ngoại (Outer Join) trong MYSQLSử dụng Regular expression trong MYSQL >>
Nguồn: laptrinhweb.org