Lập trình PHP nâng cao Lập trình web

Sử dụng thư viện PHP DomDocument

Trong bài viết Sử dụng thư viện PHP DomDocument Aki tiếp tục giới thiệu cho các một một thư viện khác cũng hỗ trợ khá mạnh khi tương tác với file XML đó là thư viện DomDocument. Các nội dung mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài viết này:

 • Xây dựng cấu trúc tập tin XML
 • Truy xuất tập tin XML
 • Thêm nút, xóa nút và thay thế nút
 • Sử dụng XPATH với DOMXpath

1. Xây dựng cấu trúc tập tin XML

Tạo file XML lưu thông tin quyển sách

Kết quả thu được (nội dung tập tin mybooks-01.xml)

Tạo các node con (author, title, pages, …) của node boook

Kết quả thu được (nội dung tập tin mybooks-02.xml)

Tạo các thuộc tính cho các node

 • Ví dụ 01
Kết quả thu được (nội dung tập tin mybooks-03.xml)
 • Ví dụ 02
Kết quả thu được (nội dung tập tin mybooks-04.xml)
Chuyển array chứa thông tin quyển sách sang XML

 • Ví dụ 01
Kết quả thu được (nội dung tập tin mybooks-05.xml)
 • Ví dụ 02
Kết quả thu được (nội dung tập tin mybooks-06.xml)

2. Truy xuất tập tin XML

Trong phần thứ 2 Aki sẽ hướng dẫn cho các bạn các nội dung sau: Đọc tập tin XML, xác định tên node hiện tại, xác định node cha của node hiện tại, xác định thuộc tính của node, truy xuất vào các node con

Tập tin XML cần truy xuất

Ví dụ 01

Ví dụ 02

3. Thêm nút, xóa nút và thay thế nút

Giả sử chúng ta có $parentNode, $pagesNode và $weightNode là các đối tượng node. Trong đó $parentNode là cha của $pageNode

 • $parentNode->insertBefore ($weightNode, $pagesNode) thêm node weight vào node parent và node weight nằm trước node page
 • $parentNode->removeChild ($pagesNode) xóa node pages ra khỏi node parent
 • $parentNode->replaceChild ($weightNode, $pagesNode) thay node pages bằng node weight và là con của node parent

Ví dụ 01

 • Mã nguồn PHP
 •  Kết quả thu được (nội dung tập tin XML)
Ví dụ 02

 • Mã nguồn PHP
 •  Kết quả thu được (nội dung tập tin XML)
Ví dụ 03

 • Mã nguồn PHP
 •  Kết quả thu được (nội dung tập tin XML)
Ví dụ 04

 • Mã nguồn PHP
 •  Kết quả thu được (nội dung tập tin XML)

4. Sử dụng XPATH với DOMXpath

Kết thúc bài viết Sử dụng PHP DomDocument Aki đã giới thiệu cho các bạn đầy đủ các phương pháp để làm việc với file XML bằng cách sử dụng DomDocument. Kết thúc bài viết này và các bài viết liên quan đến XML, vấn đề các bạn cần nắm được đó là phải hiểu được cấu trúc tập tin XML, biết tạo ra tập tin XML và truy xuất tập tin XML với các thư viện DomDocument và SimpleXML.

Series Navigation<< Sử dụng thư viện SimpleXMLLập trình hướng đối tượng – Phần 01 Class & Object >>
Nguồn: laptrinhweb.org