Lập trình PHP nâng cao Lập trình web

Sử dụng cookie trong PHP

Bài viết Sử dụng cookie trong PHP Aki sẽ trình bày về cách sử dụng cookie trong PHP. Xét cho cùng session và cookie đều được sử dụng để lưu trữ dữ liệu của người dùng, tuy nhiên nó cũng có một số khác biệt nhất định. Như vậy khác biệt đó là gì chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài viết này nhé !

  • Tìm hiểu COOKIE
  • Thao tác với cookie
  • So sánh cookie và session
  • Ứng dụng đăng nhập đăng xuất sử dụng Cookie

1. Tìm hiểu COOKIE

PHP session và PHP cookie xét cho cùng đều được sử dụng để lưu trữ dữ liệu của người dùng.

Đối với Session các dữ liệu này được lưu tại server, ngược lại đối với cookie các dữ liệu này được lưu trữ ngay tại trình duyệt web của người sử dụng

Mỗi browser quản lý và lưu trữ cookie theo cách riêng của nó, cho nên 2 browser cùng truy cập vào 1 website sẽ nhận được 2 cookie khác nhau.

2. Thao tác với cookie

  • Tạo cookie setcookie($name, $value , $time)
  • Truy cập cookie $_COOKIE
  •  Hủy cookie: setcookie($name), setcookie($name, $value, time()-3600)
  •  Ứng dụng “Lần đăng nhập cuối”

3. So sánh cookie và session

Cookie và session đều được sử dụng để lưu trữ dữ liệu. Tuy nhiên session được lưu tại server, cookie được lưu ở client

Session bị xóa khi người dùng đóng trình duyệt, cookie bị xóa khi thời gian tồn tại của nó kết thúc

Session bảo mật hơn cookie, cookie được lưu ở client nên có thể được chỉnh sửa bởi client

4. Ứng dụng đăng nhập đăng xuất sử dụng Cookie

Với các yêu cầu tương tự như bài toán Ứng dụng đăng nhập đăng xuất sử dụng session, Aki sẽ xem đây là một bài tập để các bạn tự thực hiện

Kết thúc bài viết Sử dụng cookie trong PHP Aki cũng đã giới thiệu cho các bạn cách thao tác với cookie trong PHP, ngoài ra chúng ta đã phân biệt được session và cookie có những điểm giống và khác nhau như thế nào.

Series Navigation<< Ứng dụng login, logout sử dụng sessionTìm hiểu cấu trúc file XML >>
Nguồn: laptrinhweb.org