Lập trình PHP nâng cao Lập trình web

Lập trình hướng đối tượng – Phần 06 Từ khóa static, self, parent và const

Trong bài viết Lập trình hướng đối tượng – Phần 06 Tứ khóa static, self, parent và const Aki sẽ trình bày cho các bạn cách sử dụng các từ khóa static, self, parent và const

  • Từ khóa Static
  • Từ khóa Self & Parent
  • Từ khóa const

1/ Từ khóa Static

  • Được dùng với phương thức và thuộc tính
  • Truy cập nhanh phương thức mà không cần khởi tạo đối tượng

Xây dựng nội dung cho tập tin Sample.class.php

Khởi tạo đối tượng của class Sample và truy cập vào thuộc tính a

Truy cập vào phương thức showInfo

Lúc này showInfo là phương thức static, do đó chúng ta có thể truy cập phương thức này mà không cần phải khởi tạo đối tượng, chúng ta thực hiện như sau

2/ Self & Parent

self

Là đại diện cho cách khởi tạo lớp hiện thời và thường được sử dụng gọi đến biến số có khóa static hay hàm nào đó trong lớp hiện tại

  • Cat.class.php
  • index.php
Khi chúng ta thực thi tập tin index.php chúng ta sẽ nhận được thông tin của đối tượng Cat như sau:
Quan sát kết quả thì chúng ta chưa in ra được giá trị của thuộc tính maxSpeed (mặc dù thuộc tính này có quyền truy cập là public). Lý do là vì trước thuộc tính này các bạn đã thấy từ khóa static xuất hiện

Và để truy cập được thuộc tính có khóa static chúng  ta sẽ sử dụng từ khóa self hoặc sử dụng ngay chính tên class, nội dung phương thức showInfo sẽ thay đổi như sau:

parent

Là đại diện của lớp cha và thường được sử dụng gọi đến thuộc tính có khóa static hay phương thức nào đó của lớp cha ở lớp hiện tại

  • Cat.class.php
  • Lion.class.php
Quan sát 2 tập tin trên chúng ta thấy rằng class Lion kế thừa từ class Cat và đã ghi đè lại phương thức showInfo, tuy nhiên việc override như thế này vẫn chưa thật sự tối ưu bởi vì phương thức showInfo ở class Lion cũng có những hành động tương tự như class Cat, nó chỉ được bổ sung thêm phần hiển thị age của đối tượng Lion mà thôi

Lúc này chúng ta sẽ gọi là phương thức showInfo của class Cat trong phương thức showInfo của class Lion, sau đó bổ sung thêm phần hiển thị age của đối tượng Lion

  • Lion.class.php

3/ Từ khóa const (Constant)

Định nghĩa các biến có giá trị không thay đổi bằng từ khóa const

Để truy cập vào lấy giá trị của các thuộc tính này chúng ta sử dụng toán tử ::

Kết thúc bài viết Lập trình hướng đối tượng – Phần 06 Tứ khóa static, self, parent và const chúng ta đã được học 4 từ khóa self, parent, static và const.

Series Navigation<< Lập trình hướng đối tượng – Phần 05 Access modifierLập trình hướng đối tượng – Phần 07 Một số phương thức khác >>
Nguồn: laptrinhweb.org