Lập trình PHP nâng cao Lập trình web

Lập trình hướng đối tượng – Phần 03 Constructor & Destructor

Trong bài viết Lập trình hướng đối tượng – Phần 03 Constructor & Destructor Aki sẽ hướng dẫn các bạn các trường hợp sử dụng của phương thức constructor, phân biệt sự khác nhau và giống nhau của constructor và destructor

 • Phương thức __construct()
 • Phương thức __destruct()

1/ Phương thức __construct()

__construct() được gọi tự động và được gọi đầu tiên khi một object được khởi tạo.

Phương thức __construct() thường dùng để khởi tạo các giá trị ban đầu cho các đối tượng

Các trường hợp gọi phương thức __construct()

 • __construct()
 • __construct() với tham số
 • __construct() với tham số mặc định
 • __construct() với cách đặt tên trùng với tên class
 • __construct() với tham số là mảng

__construct()

 • Cat.class.php
 • index.php
__construct() với tham số

 • Cat.class.php
 • index.php
__construct() với tham số mặc định

 • Cat.class.php
 • index.php
__construct() với tham số là mảng

 • Cat.class.php
 • index.php

2. Phương thức __destruct()

Phương thức __destruct() sẽ tự động chạy khi đối tượng được khởi tạo. Nó chỉ được thực thi ở cuối trang mà đối tượng được tạo ra
Phương thức này thường dùng để tạo hoặc hủy một session, giải phóng bộ nhớ, đóng kết nối của ứng dụng đến database, đóng kết nối đến tập tin, …

 • User.class.php
 • Tập tin 01.php
 • Tập tin 02.php
Đối với tập tin 01.php khi chạy đến cuối tập tin này phương thức destruct của đối tượng User được gọi, và khi đó tạo ra một session có tên là userA.

Đối với tập tin 02.php sẽ kiểm tra xem session có tên userA có tồn tại hay không ? Nếu tồn tại sẽ đọc thông tin của session này (chính là đối tượng userA đã tạo ở file 01.php)

Kết thúc bài viết Lập trình hướng đối tượng – Phần 03 Constructor & Destructor kiến thức chúng ta cần nắm chính là biết các trường hợp sử dụng của phương thức constructor, hiểu được ý nghĩa của phương thức destructor.

Series Navigation<< Lập trình hướng đối tượng – Phần 02 Property & MethodLập trình hướng đối tượng – Phần 04 Sự kế thừa & ghi đè >>
Nguồn: laptrinhweb.org