Lập trình PHP căn bản Lập trình web

Làm việc với Form trong PHP

Ở bài viết Làm việc với Form trong PHP, Aki sẽ ôn lại cho các bạn các thành phần cơ bản của một form đơn giản, ngoài ra Aki sẽ giới thiệu thêm cho các bạn các thao tác nhận dữ liệu trên form . Như vậy trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu các nội dung sau:

 • Form và các thuộc tính cơ bản của form
 • Thao tác nhận dữ liệu trên form
 • Ứng dụng form xây dựng chức năng đăng nhập đơn giản

1. Form và các thuộc tính cơ bản của form

Form dùng để làm gì? Form dùng để nhận các giá trị mà người dùng nhập vào và đưa ra các thao tác xử lý dữ liệu phù hợp với các dữ liệu đó.

Làm việc với Form trong PHP

Cấu trúc HTML của form

Các thuộc tính cơ bản của form

 • Method: cách dữ liệu được gửi đi (get hoặc post)
 • Action: xác định trang (hoặc tập tin) mà dữ liệu được gửi đến để xử lý
 • Name: tên của form

Hai phương thức post và get có gì khác nhau

Sau khi người dùng tiến hành “submit form”, cả hai phương thức này đều tiến hành gửi dữ liệu đến server, tuy nhiên sau khi submit form URL sẽ có dạng khác nhau đối với mỗi method khác nhau:

 • Method có giá trị là “post”: URL sẽ có dạng localhost/proccess.php
 • Method có giá trị là “get”: URL sẽ có dạng localhost/proccess.php?name=aki&age=25

2. Làm sao để lấy dữ liệu mà người dùng nhập trên form

 • Đối với Form có method=”post” dữ liệu sẽ được lưu trong $_POST
 • Đối với Form có method=”get” dữ liệu sẽ được lưu trong $_GET
 • Sử dụng $_REQUEST cho cả 2 trường hợp trên

3. Ứng dụng form để xây dựng chức năng đăng nhập đơn giản

 • Mã nguồn tập tin khởi tạo giao diện form (form.html)
 •  Mã nguồn tập tin xử lý proccess.php (dữ liệu được nhập ở form sẽ được gửi đến file proccess.php)
Các bạn hãy thực hiện lại ví dụ này để thấy kết quả, các bạn hãy thử thay đổi các thuộc tính của form như method và action để hiểu rõ hơn về form nhé. Bài viết Làm việc với Form trong PHP Aki cũng dừng lại ở đây, bài viết sau Aki và các bạn sẽ tìm hiểu về câu điều kiện trong PHP.

Series Navigation<< Toán tử trong PHPCâu điều kiện trong PHP >>
Nguồn: laptrinhweb.org