Lập trình PHP căn bản Lập trình web

Kiểu dữ liệu trong PHP

Bài viết này Aki sẽ giới thiệu cho các bạn các Kiểu dữ liệu trong PHP, Aki sẽ tập trung vào 3 phần nội dung sau:

 • Các kiểu dữ liệu thường sử dụng
 • Chuyển đổi kiểu dữ liệu
 • Kiểm tra kiểu dữ liệu của biến

1. Các kiểu dữ liệu thường sử dụng

 • Integer Lưu trữ các số nguyên
 • Double Lưu trữ các số nguyên, kể cả số thập phân
 • Boolean Lưu trữ các giá trị logic, chỉ có 2 giá trị true hoặc false
 • NULL Lưu trữ giá trị biến đặc biệt, chỉ có 1 giá trị NULL
 • String Lưu trữ các giá trị chuỗi
 • Array Lưu trữ tập hợp các giá trị
 • Object Lưu trữ các đối tượng

2. Chuyển đổi kiểu dữ liệu

 • Sử dụng cách ép kiểu
 •  Sử dụng hàm settype

3. Kiểm tra kiểu dữ liệu của biến

 • is_array Kiểm tra biến có thuộc kiểu array hay không (Nếu có trả về true, ngược lại trả về false)
 • is_bool Kiểm tra biến có thuộc kiểu boolean hay không (Nếu có trả về true, ngược lại trả về false)
 • is_float Kiểm tra biến có thuộc kiểu float hay không (Nếu có trả về true, ngược lại trả về false)
 • is_interger Kiểm tra biến có thuộc kiểu interger hay không (Nếu có trả về true, ngược lại trả về false)
 • is_null Kiểm tra biến có thuộc kiểu null hay không (Nếu có trả về true, ngược lại trả về false)
 • is_numberic Kiểm tra biến có thuộc kiểu số hay không (Nếu có trả về true, ngược lại trả về false)
 • is_string Kiểm tra biến có thuộc kiểu chuỗi hay không (Nếu có trả về true, ngược lại trả về false)
 • is_object Kiểm tra biến có thuộc kiểu đối tượng hay không (Nếu có trả về true, ngược lại trả về false)
Qua bài viết trình bày Kiểu dữ liệu trong PHP, các bạn đã nắm được các kiểu dữ liệu phổ biến, cách chuyển đổi và kiểm tra kiểu dữ liệu của một biến nào đó. Trong bài viết sau Aki sẽ đề cập về nội dung sử dụng toán tử trong lập trình PHP

Series Navigation<< Khai báo và sử dụng biến trong PHPToán tử trong PHP >>
Nguồn: laptrinhweb.org