Lập trình PHP căn bản Lập trình web

Khai báo và sử dụng hàm trong PHP

Hôm nay Aki sẽ trình bày cho các bạn một vấn đề khá quan trọng trong lập trình đó là Khai báo và sử dụng hàm trong PHP, như vậy trong bài viết này Aki sẽ giới thiệu các nội dung sau:

 • Các kiến thức cần biết về hàm
 • Xây dựng hàm và gọi hàm
 • Truyền tham số vào hàm
 • Sự trả về của hàm
 • Xây dựng hàm tính tổng các chữ số của một số nguyên nào đó

1. Các kiến thức cần biết về hàm

Hàm là gì ?

Hàm là tập hợp một hay nhiều câu lệnh (khối lệnh) được xây dựng để thực hiện một chức năng nào đó. Khối lệnh này chỉ cần xây dựng duy nhất một lần, và có thể được sử dụng nhiều lần trong toàn bộ chương trình.

Hàm trong PHP được xây dựng vô cùng đa dạng và phong phú, bao gồm các hàm xử lý chuỗi, số, mảng, ngày tháng, … Chúng ta tạm thời chia làm 2 nhóm hàm:

 • Nhóm hàm được cung cấp sẵn bởi PHP
 • Nhóm hàm do người dùng tự định nghĩa

Trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách để định nghĩa hàm trong PHP, cách gọi hàm, truyền tham số vào hàm, ….

Một số lưu ý khi đặt tên hàm:

 • Tên hàm gồm các ký tự tự a-z và các số 0-9 và dấu gạch dưới _
 • Tên hàm phải bắt đầu bằng một ký tự hoặc dấu gạch dưới _ , không được bắt đầu bằng chữ số
 • Tên hàm không phân biệt ký tự hoa – thường
 • Tên hàm phải tránh các từ khóa của PHP như return, function, break,

2. Xây dựng hàm và gọi hàm

3. Truyền tham số vào hàm

Truyền tham số – tham số mặc định

Phân biệt tham chiếu và tham trị

 • Khi truyền biến vào hàm theo kiểu tham trị. Sau khi kết thúc hàm giá trị của biến truyền vào không thay đổi
 • Khi truyền biến vào hàm theo kiểu tham chiếu. Sau khi kết thúc hàm giá trị của biến truyền vào sẽ thay đổi tùy theo phần xử lý của hàm đó

4. Sự trả về của hàm

5. Xây dựng hàm tính tổng các chữ số của một số nguyên nào đó

Kết thúc bài viết Khai báo và sử dụng hàm trong PHP các bạn cần nắm các nội dung như cách khai báo và xây dựng hàm, sự trả về của hàm, cách truyền tham số vào hàm, phân biệt giữa tham chiếu và tham trị, … Để thực hành thêm các bạn hãy sử dụng lại các ví dụ cũ và dùng các kiến thức về hàm để giải quyết nó.

Series Navigation<< Vòng lặp trong PHP – Phần 2Sự khác nhau giữa include và require >>
Nguồn: laptrinhweb.org